Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмски преводиоци 2
Акроним МС1ПП2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драган Бојић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Драган Бојић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен предмет: Програмски преводиоци 1
Циљ предмета Студенти треба да стекну боље разумевање следећих тема:
разноврснe технике парсирања;
откривање грешака и опоравак;
представљање међукода;
Оптимизација кода;
управљање меморијом;
генерисање кода.
Исход предмета Oчекује се да студент по завршетку курса буде у стању да: Демонстрира разумевање, критичку анализу и примену важећих теорија, модела и техника из области конструкције програмских преводилаца. Да буде способан да примени напредније алате за конструкцију компајлера и језичких процесора.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Напредне технике лексичке и синтаксне анализе GLR. Опоравак од грешака у парсирању. Напредно генерисањe међукода SSA. Извршно окружење:стратегије доделе и ослобађања меморије, виртуелнe машинe. Напреднији генератори кода. Oптимизације за класичне архитектуре: локалне и глобалне. Напредни алати за конструкцију компајлера LLVM и други.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе које илуструју поједине концепте и технике обрађене на предавањима. Практичан пројекат имплементације задатог алгоритма из области конструкције преводиоца који студент самостално израђује.
Литература
1Modern Compiler Implementation in Java 2nd Ed, A. W. Appel, Cambridge University Press, 2002
2Compilers/Principles, Techniques and Tools, 2ed, A. Aho, M. Lam, R. Sethi, J. Ullman, 2006.
3Advanced Compiler Design & Implementation, S. Muchnick, Morgan Kaufmann, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, самостална израда пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 0