Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Препознавање облика
Акроним МС1ПО
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Вељко Папић
ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Вељко Папић
ас. Александра Марјановић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају основним техникама статистичког препознавања облика: тестирање хипотеза, параметарска класификација, непараметарска класификација, кластеризација.
Исход предмета Исход предмета су да студенти имају вештине да: генеришу или прикупе квалитетне обучавајуће скупове, да примене неку од одговарајућих техника за тестирање хипотеза, да испројеткују параметарске или непараметарске класификаторе, да испројектују систем за кластеризацију података.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед случајних променљивих и случајних вектора; Најважнији резултати линеарне алгебре; Методе за тестирање хипотеза; Пројектовање параметарских класификатора; Пројектовање непараметарских класификатора; Редукција димензија података; Кластеризација; Преглед метода за класификацију облика на основу фази логике и неуралних мрежа.
Садржај практичне наставе У току наставе студенти добијају три практична домаћа задатка, која треба самостално да реше на рачунару: 1. пројектовање Бајесовог класификатора и секвенцијалног теста; 2. Пројектовање линеарног и квадратног класификатора; 3. Кластеризација генерисаних облика.
Литература
1Introduction to Statistical Pattern Recognition, Keinosuke Fukunaga, Prentice Hall, 1992.
2Скрипта из препознавања облика (електронска форма), Жељко Ђуровић, www.automatika.etf.bg.ac.yu
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 3x15 часова предавања, 1х15 практичне наставе рада на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0