Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Примена микроконтролера
Акроним МС1ПМК
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ненад Јовичић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Ненад Јовичић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ курса је упознавање студената са специфичним концептом развоја системског хардвера и софтвера. Циљ је да студенти буду фокусирани на развој конкретне апликације, имплементацију алгоритама управљања, развој мрежних мерно-контролних апликација преко употребе интуитивно написаних функција које омогућавају једноставну интеграцију различитих компоненти система.
Исход предмета Студенти ће моћи да учествују у фазама пројектовања и развоја различитих наменских система, укључујући пројекте развоја сложених мерно-контролних система са мрежном или индустријском комуникацијом.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основне карактеристике АРМ kортеks-М3 микроконтролера, архитектура, електричне карактеристике, карактеристике периферијских модула, меморијска мапа, инструкцијски сет. Концепт развоја функционалног прототипа система, употреба он-лине kомпилер-а и vеб базираног развојног окружења. Преглед процедуре развоја програмског кода и поступка дебаговања.
Садржај практичне наставе Преглед доступних библиотека програмских функција за имплементацију различитих технологија за мрежну комуникацију, ТЦП/ИП модела комуникације, клиент/сервер апликације, имплементација мерно управљачких алгоритама, визуелизација и приказ информација, управљање моторима, сензорска мерења температуре, притиска, убрзања, орјентације и позиције. Примери сложених управљачких система.
Литература
1Белешке са предавања су доступне преко веб странице предмета, Teaching notes available at web site of department/course.
2John Peatman, "Design With Microcontrollers", Mcgraw-Hill College, 1988.
3W. Wolf, "Computer as Components, Principles of Embedded Computing System Design", Morgan Kaufmann, San Francisco, USA 2000.
4F. Vahid, T. D. Givargis, "Embedded System Design: A Unified Hardware/Software Introduction", Wiley, 2001.
5Joseph Yiu, The Definitive Guide to the Arm Cortex m3, Elsevier, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања и дискусије, 15 часова вежби на табли и консултација и 15 часова рада у лабораторији и рада на пројекту.
Укупно 75 часова самосталног учења и рада на пројекту, од чега 3 часа недељно у току семестра и приближно 30 часова припреме колоквијумa и припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 40 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 20
Семинари 0