Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање корисничких интерфејса
Акроним МС1ПКИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бошко Николић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојан Фурлан
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основним појмовима дизајна савременог корисничког интерфејса,анализом њихове употребе, техникама имплементације предложеног дизајна, као и принципима евалуације постојећих решења.
Исход предмета Студенти ће моћи да реализују eфектан дизајн корисничког интерфејса апликације на основу познавања људских способности и водећих принципа дизајна. Биће у могућности да примене научене принципе користећи различите моделе реализације и да изврше квалитетну евалуацију имплементираних решења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Упознавање са принципима развоја корисничког интерфејса на основу дизајна (могућности човека, анализе задатака, принципима графичког дизајна), анализа употребе интерфејса, имплементације (улазни и излазни модели, МВЦ, алати за прототипове, итеративна реализација) и евалуације (хеуристичка и предиктивна, тестирање). Типови грешака, њихова превенција и отклањање.
Садржај практичне наставе Исто као теоријска настава. Велики број примера из праксе доброг и лошег дизајна. Имплементација предаваних техника коришћењем различитих програмских технологија укључујући Microsoft .NET Framework
Литература
1"User Interface Design", Eric Butow, Addison-Wesley Professional, May 2007
2Designing the User Interface, B. Shneiderman, C. Plaisant, Pearsn, 2010
3Windows Forms Programming in C# (Microsoft .NET Development Series) by Chris Sells
4Visual C# 2005: Step by Step, Microsoft press
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања, рад у лабораторији, заједничко оцењивање реализованих пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0