Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Програмирање комуникационог хардвера
Акроним МС1ПКХ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Зоран Чича
проф. др Александра Смиљанић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Чича
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Зоран Чича
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Hема
Циљ предмета Упознавање са методама имплементације телекомуникационих функција у програмабилним чиповима. Савладавање VHDL програмирања и софтверских пакета за програмирање FPGA чипова.
Исход предмета Након завршетка курса студенти ће бити способни да имплементирају хардверски дизајн на FPGA чиповима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе FPGA чипови имају широку примену у телекомуникационим мрежама, али и у другим областима. Они омогућавају флексибилност и високе брзине процесирања, и погодни су за имплементацију свих функција слоја линка и мрежног слоја. На курсу ће се изучавати софтверски пакети за програмирање FPGA уређаја водећих произвођача (Xilinx, Altera), и основе програмскoг језика VHDL.
Садржај практичне наставе Вежбе на којима ће се хардверски имплементирати поједине комуникационе функције у програмабилним чиповима.
Литература
1V. A. Pedroni, Circuit Design with VHDL, The MIT Press, 2004.
2D.L.Perry: VHDL Programming by Example, McGraw-Hill, 2002.
3S. Palnitkar: Verilog HDL – A Guide to Digital Design and Synthesis, Prentice Hall, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе У оквиру вежби студенти раде на пројекту у групама од два или три студента. Свака група предаје извештај са резултатима рада на пројекту, а студенти га индивидуално бране.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0