Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Пројектовање активних фотонских интегрисаних кола
Акроним МС1ПАФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
проф. др Милан Машановић
доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
доц. др Марко Крстић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са пројектовањем полупроводничких ласера и фотонских интегрисаних кола. Стицање знања из метода анализе, синтезе и експерименталног испитивања својстава таласовода, оптичких пасивних и активних компоненти, и из области пројектовања, моделирања и експерименталног испитивања својстава епитаксијалних структура. Упознавање студената са мерењем и карактеризацијом фотонских кола.
Исход предмета По завршетку овог курса студенти би требало да разумеју принципе полупроводничких ласера и фотoнских интегрисаних кола, буду способни да пројектују и експериментално испитају основна својства разних врста полупроводничких ласера и фотонских интегрисаних кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Огледала и резонатори за полупроводничке ласере. Методе анализе и прорачун модова у полупроводничким таласоводима. Фотонична интегрисана кола. Ласери (ДФБ, ДБР, ласери променљиве таласне дужине, екстерно-модулисани ласери), пасивне компоненте, таласоводне фотодиоде, трансивери и триплексери, фотонична кола за кохерентне оптичке системе. Основна мерења и методе карактеризације фотоничних кола
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Литература
1Larry Coldren, Scott Corzine, Milan Mašanović, "Diode Lasers and Photonic Integrated Circuits," Wiley 2012.
2Nadir Dagli, "High-Speed Photonic Devices"
3Kaminow, Li, Wilner "Optical Fiber Telecommunications V A: Components and Subsystems"
4Chen, Murphy "Broadband Optical Modulators: Science, Technology, and Applications"
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 1
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе. Под практичном наставом подразумева се израда одговарајућег броја домаћих задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0