Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптимално управљање системима
Акроним МС1ОУС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
проф. др Срђан Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да прикаже студентима основне методе оптималног управљања детерминистичким системима.
Исход предмета Способност избора и пројектовања оптималних управљачких стратегија за широку класу континуалних и дискретних детерминистичких система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Оптимални линеарни регулатори за континуалне системе на бази улазно-излазне репрезентације или модела у простору стања, оптимални линеарни регулатори за дискретне системе на бази улазно-излазне репрезентације или модела у простору стања.
Садржај практичне наставе Студенти ће имати обавезу да на примеру конкретног система, а коришћењем програмског пакета МАТЛАБ, реализују оптималну управљачку стратегију.
Литература
1H. Kwakernaak, R. Sivan, Linear Optimal Control Systems, John Wiley, 1972.
2B. Anderson, J. Moore, Linear Optimal Control, Prentice Hall, 1971.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на табли; укупно 75 сати самосталног учења: 4х5 сати припреме домаћих задатака и 55 сати припреме за завршни испит.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 30 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0