Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оптичке телекомуникације 2
Акроним МС1ОТ2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Гвоздић
доц. др Јасна Црњански
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јасна Црњански
проф. др Дејан Гвоздић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са компонентама, системима и техникама преноса сигнала у кохерентним оптичким комуникационим системима са великом брзином преноса. Разматрање деградације сигнала услед нелинеарних феномена као и експлоатације ових феномена за уобличавање, синхронизацију и регенерацију оптичких сигнала и конверзију таласне дужине у све-оптичким мрежама.
Исход предмета Разумевање принципа рада компонента и подсистема потребних за реализацију кохерентних оптичких система велике брзине преноса на бази напредних модулационих формата.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теорија дирекционих спрежњака и спрежњака на бази решетке. Оптичке браговске решетке. Ласери са дистрибуираном повратном спрегом. Подешавајући ласери и филтри. Мах-Зендеров и електроапсорпциони модулатор. Основни нелинеарни ефекти. Оптички појачавачи. Регенерација сигнала. Конвертори таласних дужина. Кохерентни комуникациони системи. Напредни модулациони формати.
Садржај практичне наставе Вежбе: Нумерички примери везани за поглавља обрађена у теоријској настави.
Литература
1Дејан Гвоздић:"Оптичке телекомуникације 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/?p=materijali, Dejan Gvozdić:"Optical Telecommunications 2", http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/of4ot2/?p=materijali
2S.L. Chuang, "Physics of optoelectronic devices," John-Wiley & Sons, Inc., 1995
3Godvin Agrawal, "Applications of Nonlinear Fiber Optics," Accademic Press, 2001.
4Godvin Agrawal, "Fiber-Optics Communication Systems“, John-Wiley & Sons, Inc., 1997
5H. Ghafouri–Shiraz, "Distributed Feedback Laser Diodes and Optical Tunable Filters," John-Wiley & Sons, Inc., 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе предавања и аудиторне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 70
Семинари 0