Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада сигнала заснована на знању
Акроним МС1ОСЗ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Јелена Ћертић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов основни курс из дигиталне обраде сигнала
Циљ предмета Циљ је да се прикажe концепт обраде сигнала засноване на знању. Фокус је на анализи сигнала и система методама обраде сигнала засноване на знању. Циљ је примена обраде сигнала засноване на знању у одређеним класама проблема у телекомуникацијама и аудио системима.
Исход предмета Студенти ће моћи да разумеју обраду сигнала засновану на знању, основне концепте вештачке интелигенцију, одговарајуће математичке моделе, софтверске алате који се користе за анализу и имплементацију дискретних система, препознају и формулишу проблеме које могу да моделују дискретне системима а затим пронађу ефикасна инжењерска решења у областима телекомуникација и аудио система.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Представљање сигнала у нумеричкој обради, рачунарски алгоритми за пројектовање и рад са симболичким подацима, интергрисана обрада и разумевање сигнала, концепт апстрактног сигнала у интерпретацији сигнала, примене обраде сигнала засноване на знању у телекомуникацијама и аудио ситемима.
Садржај практичне наставе Имплементација обраде сигнала засноване на знању у конретним проблемима у телекомуникацијама и обради аудио сиганала.
Литература
11. A.V. Oppenheim and S.H. Nawab, Symbolic and Knowledge-Based Signal Processing, Prentice Hall, 2000.
22. R. Maeder, Computer Science with Mathematica, Cambridge Univ.Press, 2000.
33. S. Wolfram, The Mathematica book, Wolfram media, Champaign, 2003.
44. M. Lutovac, D. Tošić, SchematicSolver
55. http://library.wolfram.com/infocenter/TechNotes/4814/, 2003.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежебе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 20
Семинари 0