Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Оперативни системи 2
Акроним МС1ОС2
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Софтверско инжењерство
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Драган Милићев
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Бојан Фурлан
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Бојан Фурлан
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Оперативни системи 1
Циљ предмета Упознати студенте са ширим спектром сложенијих и напреднијих концепата и принципа конструкције оперативних система. Обезбедити напредна знања о концептима, алгоритмима, принципима, проблемима и решењима везаним за оперативне системе уопште. Упознати се са принципима конструкције конкретних, реалних оперативних система
Исход предмета Познавање општих принципа рада, конструкције и имплементације оперативних система уопште. Познавање напреднијих концепата и алгоритама. Познавање неких делова и решења из конкретних популарних оперативних система опште намене.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Распоређивање процеса (алгоритми). Синхронизација и комуникација између процеса (напреднији концепти). Управљање дељеним ресурсима (проблеми и решења, укључујући deadlock). Виртуелна меморија (напреднији концепти и проблеми). Управљање дисковима. Архитектура оперативног система и виртуелне машине. Пример оператвиног система - Windows i Linux.
Садржај практичне наставе Исти као и за теоријску наставу. Примери конкретних оперативних система Windows i Linux.
Литература
1• Silberschatz, A., Galvin, P. B., Gagne, G., Operating System Concepts, 7th ed., John Wiley and Sons, 2005
2Đorđević B., Pleskonjić D., Maček N., "Operativni sistemi", Mikro knjiga, 2005.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе са демонстрацијама, пројекти.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 40
Семинари 0