Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Организација рада
Акроним МС1ОР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Снежана Поповчић - Аврић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Истраживање метода којима се може подићи успешност пословања.
Исход предмета Упознавање основа организације и менаџмента.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Теорија организације и менаџмент: управљање огранизацијом, методологија науке о менаџменту,
Садржај практичне наставе нема
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, студије случаја
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 20
Семинари 0