Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из реалне анализе
Акроним МС1ОПР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Синиша Јешић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Наташа Ћировић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Познавање класичне математичке анализе.
Циљ предмета Упознавање са просторима са мером, Банаховим , Lp и Хилбертвим просторима као и тоеријом функција на тим просторима дефинисаним, као и теоријом Фуријеових редова на Хилбертовим просторима..
Исход предмета Оспособљавање кандидата за примену математичких теорија реалне анализе у примењеним областима електрoтехничких наука.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дефиниција простора са мером, Лебегова мера и Лебегов интеграл. Банахови простори, Хан Банахова теорема, дуални простори, Рисова теорема о репрезентацији. Lp и Хилбертви простори, ортогонални системи, пројекције. Фуријеови редви и услови конвергенције на Хилбертовим просторима
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме, студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио слушајући теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним-електротехничким предметима, уз коришћење математичких програмских пакета.
Литература
1A. Bruckner, J. Bruckner, B. Thomson; Real analysis; Prentice -Hall Int. , London 1997.
2
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, информисања студената преко интернета и индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива. Дискусије у вези са домаћим задацима у току семестра, колоквијум на крају курса.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0