Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из нумеричке анализе
Акроним МС1ОПН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Ненад Цакић
проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Бранко Малешевић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Математика 1 (ОО1ММ1), Математика 2 (ОО1МM2)
Циљ предмета Упознавање студената са операторским рачуном и теоријом апроксимација, начинима одабира одговарајуће апроксимације у зависности од природе проблема, са применом у електротехници и рачунарству.
Исход предмета Студенти су оспособљени да примењују алгоритме нумеричке анализе у стручним предметима, да одаберу одговарајућу апроксимацију у зависности од природе проблема који решавају и да рукују грешком.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Операторски рачун: Диференцијални и диференцни оператори. Генерисање специјалних бројева. Трочлане рекурентне релације. Стирлингови бројеви и генерализације. Теорија апроксимација: Апроксимације непрекидних функција полиномима. Чебишевљеви полиноми и минимакс апроксимације. Ремезов алгоритам и примене. Апроксимацијe методом најмањих квадрата. Рачунарски пакети за апроксимацијe функција.
Садржај практичне наставе Кроз примере, задатке и проблеме студент сазнаје како да примени теореме и основне појмове које је научио кроз теоријску наставу. Посебно се припрема да решава проблеме који се појављују у стручним електротехничким предметима.
Литература
1Д. Тошић: Увод у нумеричку анализу, Београд 1997.
2Г. Миловановић: Теорија апроксимација за студенте петог семестра ПМФ-а у Нишу 2004. / G.Mastroianni, G.V.Milovanović: Interpolation Processes - Basic Theory and Applications, Springer Verlag 2004.
3G.E.Andrews, R.A.Askey, R.Roy: Special Functions, Cambridge University Press, Cambridge, 1999.
4G.-C. Rota, P. Doubilet: Finite operator calculus, Academic Press 1975.
5E.W.Cheney: Introduction to Approximation Theory, American Mathematical Society Bookstore 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Комбинација традиционалних излагања на табли, коришћења слајдова, бесплатног математичког софтвера (SAGE, GeoGebra,…), индивидуалног рада са студентима на изради домаћих задатака и објашњавању текућег градива.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0