Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Одабрана поглавља из дискретне математике
Акроним МС1ОПД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радосављевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Тамара Коледин
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Математичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
Циљ предмета Упознавање студената са важним појмовима и чињеницама у појединим одабраним областима дискретне математике.
Исход предмета Оспособљеност студената за даљи рад у појединим одабраним областима дискретне математике и примени стеченог знања на истраживања у електротехници и рачунарству.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Релације, општи појам, еквиваленције и парцијално уређење, минималност и индукција. Мреже и Булове алгебре. Групе, разни типови група, нормалне подгрупе и факторске групе. Семигрупе. Прстен и поља, коначна поља. Универзалне алгебре. Аутомати.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Литература
1Д. Цветковић, С. Симић: Дискретна математика, Просвета, Ниш, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30