Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Обрада говорних сигнала
Акроним МС1ОГС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Слободан Јовичић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним алгоритмима дигиталне обраде говорног сигнала и и елементима модерних говорних технологија, што чини основу за курс Комуникација човек-рачунар.
Исход предмета Стварање предзнања за израду мастер рада.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Обрада у временском домену: аутокорелациона функција, AMDF функција, естимација Fo; обрада у спектралном домену: анализа помоћу банке филтара, кратковремена FFT, естимација Fo и форманата; обрада у параметарском домену: LPC анализа и синтеза, кепструм; кодовање говора: вокодери, векторско кодовање; побољшање квалитета говора: потискивање шума, вишеканални алгоритми, потискивање реверберације.
Садржај практичне наставе Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте.
Литература
1L. R. Rabiner, R. W. Schafer. Introduction to Digital Speech Processing. Foundations and Trends in Signal Processing, now Publishers Inc., Delft The Netherlands, 2007.
2Ian McLoughlin. Applied Speech and Audio Processing: With MATLAB_ Examples. Cambridge University Press, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања (консултације), израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 20