Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Озвучавање
Акроним МС1О
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Миомир Мијић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Драгана Шумарац Павловић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Електроакустика или Аудио системи
Циљ предмета Упознавање студената са принципима озвучавања, и то са теоријским основама и са основним пројектантским алатима који се користе у изради практичних пројеката система за озвучавање.
Исход предмета Оспособљавање за самосталну израду пројеката једноставних система за озвучавање.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Врсте система за озвучавање, подела и структура. Физички принципи звучничких система који се користе у системима за озвучавање. Структура аудио система за озвучавање. Принципи коришћења микрофона у системима за озвучавање. Примери система.
Садржај практичне наставе Mерење на једном систему за озвучавање. Израда пројекта једноставног система за озвучавање.
Литература
1Скрипта у електронском облику доступна на сајту катедре
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Predavanja i rad u laboratoriji.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 20
Семинари 0