Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Наменски рачунарски системи
Акроним МС1НРС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Лазар Сарановац
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Лазар Сарановац
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са елементима наменских рачунарских система.
Упознавање студената са пројектовањем наменских рачунарских система и са аспекта хардвера и софтвера.
Исход предмета Оспособљавање студената да самостално пројектују и реализују делове и комплетне наменске рачунарске системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Еmbedded system - наменски рачунарски систем.
Повезивање рачунара у систем.
Размена информација преко паралелних магистрала.
Размена информација преко серијских магистрала.
Програмска организација размене података.
Предајници и пријемници магистрала.
Тајмери и часовници реалног времена.
Типични улазно/излазни модули.
Програмабилни контролери.
Интегрисани микроконтролери.
Пројекат.
Садржај практичне наставе Примери пројектовања наменских рачунарских система.
Литература
1Stuart Ball, "Embedded Microprocessors Systems: Real World Design" Newnes, 2002, ISBN: 075067534
2Stuart Ball, "Analog Interfacing to Embedded Microprocessors: Real World Design" Newnes, 2001, ISBN: 0750673397
3Frank Vahid, Tony Givargis, "Embedded Systems Design: A Unified Hardware/Software Introduction" Wiley, 2003, ISBN: 0-471-45303-X

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања. Аудиторне вежбе. Лабораторијске вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 60
Семинари 0