Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумерички методи решавања диференцијалних једначина
Акроним МС1НМР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Братислав Иричанин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Братислав Иричанин
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов -
Циљ предмета Оспособљавање кандидата за самостално решавање задатака из области нумеричког решавања
диференциjaлних једначина.
Исход предмета Знање и способност кандидата за самостално решавање задатака из области нумеричког решавања
диференциjaлних једначина.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Кошијеви проблеми за ОДЈ
Квазинумерички (апроксимативни) методи (Тејлор, степени редови, сукцесивне апроксимације (Пикар), Ојлер, мали параметар)
Методи типа РК
Вишекорачни (предиктор-коректор) методи
Конзистенција, конвергенција, стабилност, грешке
Системи ДЈ

Контурни (гранични) проблеми за ОДЈ
Методи гађања
Методи коначних разлика

Парцијалне ДЈ. Диференцне шеме. Стабилност
Садржај практичне наставе Решавање задатка
Литература
1МИЛОВАНОВИЋ: Нум. анализа (3. део), Milovanovic: Numerical analysis (part 3)
2ТОШИЋ: Увод у нум. анализу, Tosic: Introduction to Numerical Analysis
3РАДУНОВИЋ: Нум. методе., Radunovic: Numerical Methods
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Традиционална предавања на табли, уз помоћ рачунара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 10
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 20