Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нумеричко моделовање нуклеарних процеса
Акроним МС1НМП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Братислав Иричанин
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Братислав Иричанин
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нуклеарна физика
Циљ предмета Оспособљавање кандидата за самостално решавање задатака из области нумеричког моделовања нуклеарних процеса.
Исход предмета Знање и способност кандидата за самостално решавање задатака из области нумеричког моделовања нуклеарних процеса.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Нумеричко решавање ДЈ серијских радиоактивних трансформација
Стохастичност нуклеарних процеса
Теорија нуклеарног бројања
Расподеле и тестови карактеристични за нуклеарне процесе
Планирање и анализа нуклеарног експеримента
Математичко одређивање буџета мерне несигурности нуклеарног мерења
Моделовање Monte-Carlo
Елиминација бесконачности у стандардном моделу и изналажење виших нивоа симетрије
Садржај практичне наставе Решавање задатка
Литература
1П. ОСМОКРОВИЋ: Нуклеарна физика 2008., P. Osmokrovic: Nuclear Physics 2008.
2W. BURCHAM:Увод у нуклеарну физику 1976., W. BURCHAM: Introduction to Nuclear physics 1976.
3R.D.EVANS: The Atomic Nucleus 1955.
4RICE: Mathematical Statistics and data analysis 1995.
5ГНЕДЕНКО, БЕЛАЕВ, СОЛОВЬЕВ: Математические методы в теории надежности 1965., Gnedenko, Belaev, Solovyov: Mathematical methods in the theory of reliability 1965.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Традиционална предавања на табли, уз помоћ рачунара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 10
Практична настава 0 Усмени испит 20
Пројекти 40
Колоквијуми 0
Семинари 20