Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Немачки језик
Акроним МС1НЈ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Нина Половина
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 3 Статус предмета изборни
Услов Средњи ниво знања (А2-Б1)
Циљ предмета - Проширивање и обогаћивање употребе стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама
- Састављање кратких писаних форми (креирање резимеа, апстракта, пословног писма, техничког описа уз пројектну документацију на немачком језику)
Исход предмета - Коришћење стручне терминологије и остале стручне лексике у писаним формама
- Усавршена способност за састављање кратких писаних форми
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе - Рад на писаним формама у области језика струке и науке
Садржај практичне наставе нема
Литература
1Anneliese Fearns, Dorothea Levy-Hillerich: Kommunikation in der Wirtschaft. Fraus Verlag, Plzen/Cornelsen Verlag, Berlin 2009.
2Günter Hasenkamp : Leselandschaft. Verlag für Deutsch, Ismaning 2002.
3Volker Eismann: Erfolgreich in der interkulturellen Kommunikation. Cornelsen Verlag, Berlin 2007.
4Zdenka Štambuk / Davorka Marinić : Deutsch und Technik. Školska knjiga, Zagreb 1993.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3
Методе извођења наставе - Интерактивна настава
- Индивидуални рад
- Колоквијум
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 30
Семинари 0