Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Наномагнетизам и наноспинтроника
Акроним МС1НИН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Тадић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Немања Чукарић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање студената са магнетских интеракција и феномена у магнетским материјалима и наноструктурама. Овладавање теоријом транспорта спина у наноструктурама.
Исход предмета Оспособљеност студената за моделовање ефеката спинског транспорта у магнетским наноструктурама и спинтронским направама.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Диракова теорија спина. Спин-орбитна интеракција. Стања два спина: спински синглет и спински триплет. Изменска интеракција. Магнетизам: дијамагнетизам, парамагнетизам и колективни магнетизам. Спин-орбитна интеракција у полупроводницима. Спинска релаксација у полупроводницима. Спински Холов ефекат. Спински вентил. Ефекат спинског обртног момента. Спинтронске направе. Блохова сфера. Спински кубит.
Садржај практичне наставе Практични рад у области моделовања магнетских наноструктура и спинског транспорта.
Литература
1М. Тадић, "Предавања из наномагнетизма и наноспинтронике", skripta, 2010., M. Tadić, "Lectures on nanomagnetism and nanospintronics", textbook, 2010.
2S. Blundell, "Magnetism in Condensed Matter", Oxford University Press, 2001.
3S. Bandyopadhyay, M. Cahay, "Introduction to Spintronics", CRC Press, 2008.
4J. Xia, W. Ge, K. Chang, "Semiconductor Spintronics", World Scientific, 2012.
5D. J. Griffiths, "Introduction to Quantum Mechanics", Addison-Wesley, 2004.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, демонстрације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 40
Семинари 20