Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Неурално инжењерство
Акроним МС1НИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) др Дејан Поповић
др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов положени испити на академским дипломским студијама из области аквизиције и обраде медицинских сигнала
Циљ предмета Припрема за примену напредних технологија у медицини
Исход предмета Положениспит и урађе пројекат. Способност за истраживачки и инжењерски рад у области неуралних протеза
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физиологија примене електричне и магнетске стимулације у успостављању сензорно-моторних функција. Примена неуралних протеза за: побољшање слуха; реституцију визије; успостављање дисања и контролу апнее; контролу уринарних функција; реституцију покрета; остварење когнитивне повратне спреге.
Садржај практичне наставе Практични рад у Лабораторији и клиникама
Литература
1Popović, DB, Sinkjær T. Control of Movement for the Physicaly Disabled, Springer, 2000, London, U,.K
2Dhilon G, Horch K. (Eds.) Neuroprosthetics: Theory and Practice, 2004, World Sci Publ, New York
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе са консултацијама, самосталне вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0