Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Нуклеарна физика
Акроним МС1НФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Увид у историјски развој теоријске и експерименталне атомске физике. Примена квантне механике и специјалне теорије релативности у решавању проблема атомске и нуклеарне физике.
Исход предмета Овладавање теоријским апаратом који описује различите аспекте атомског система. Упознавање са статичким и динамичким особинама језгра (теоријски оквир и примене). Овладавање концептом физике честица и њиховом интеракцијим.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историјски развој нуклеарне физике; Боров модел атома; Земанов ефекат; Нуклеарна спектроскопија; Електронска парамагнетна резонанца; Нуклеарна магнетна резонанца; Статичке и динамичке особине језгра; Интеракција зрачења са материјом; Нуклеарни детектори; Акцелератори наелектрисаних честица; Нуклеарне силе; Елементарне честице; Стандардни модел великог праска.
Садржај практичне наставе Рачунске и лабораторијксе вежбе које практично илуструју теме покривене у теоријској настави.
Литература
1П. Осмокровић, Основи нуклеарне физике, Академска мисао, Београд, 2008., P. Osmokrovic, Fundamentals of Nuclear Physics, Academic Mind, Belgrade, 2008.
2Нуклеарна физика - Увод - Са физиком честица, W. E. Burcham (Научна Књига, 1973)
3Збирка задатака из нуклеарне физике, П. Осмокровић, М. Срећковић (Научна књига, Београд, 1994)
4Збирка решених задатака из атомске физике, Ј. М. Пурић, С. И. Ђениже (Научна књига, Београд, 1991)
5П. Осмокровић, М. Срећковић, Инструменти за детекцију и спектрометрију у нуклераној физици (са упутствима за лабораторијске вежбе), Научна књига, Београд, 1991., P. Osmokrovic, M. Sreckovic, Radiation detection and spectrometry instruments in nuclear physics (with tutorial for laboratory exercises), Naucna knjiga, Beograd, 1991.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 30 часова рачунских вежби на табли + 15 часова лабораторијских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 30 Усмени испит 35
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0