Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Неутронска физика
Акроним МС1НЕФ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Милош Вујисић
доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Ковиљка Станковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основама физике неутрона. У оквиру овог предмета стичу се знања која омогућавају студенту да савлада основне принципе на којима се заснива примена неутронског зрачења у индустрији, медицини и истразивањима.
Исход предмета Омогућава студентима да стекну основна знања потребна за рад у области физике нуклеарних реактора и нуклеарне енергетике као и у области индустријске и медицинске примене извора неутрона.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Својства неутрона. Извори неутрона. Кинетика неутрона. Дифузиона једначина. Једногрупна дифузиона теорија. Успоравање неутрона. Резонантна апсорпција неутрона. Термализација неутрона. Мултигрупна теорија. Елементи прорачуна физике неутрона. Болцманова једначина. Теорија пертурбације. Преглед проблема конструкције језгра.
Садржај практичне наставе Прати теме изложене на часовима теоријске наставе.
Литература
1P. Reuss, Neutron Physics, EDP Sciences, 2008.
2N. A. Vlasov, Neutroni, Moskva, 1955., N. A. Vlasov, Neutrons, Moskva, 1955
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова рачунских вежби
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 0