Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Милиметарски таласи
Акроним МС1МТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Милан Илић
проф. др Марија Стевановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема.
Циљ предмета Упознавање са модерним системима који раде у милиметарском опсегу. Дефинисање основа активних и пасивних компоненти које се користе у генерисању и преносу милиметарских таласа. Упознавање са специфичностима и ограничењима компоненти. Презентовање метода за анализу и дизајн квазиоптичких система коришћењем теорије пропагације Гаусовог снопа, геометријске оптике и геометријске теорије дифракције.
Исход предмета Стицање теоријског знања и практичног искуства у анализи и пројектовању кола и система у милиметарском опсегу. Обученост у коришћењу аналитичких и нумеричких метода и модерних CAD алата, као и у самосталном решавању проблема коришћењем рачунара. Обученост у критичком анализирању компромиса између пројектних циљева и проналажењу оптималних решења.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Историјат милиметарских таласа. Модерни системи. Специфичност направа и простирања таласа. Таласоводне структуре. Осцилатори. Нелинеарна анализа и дизајн. Миксери, модулатори и умножачи учестаности. Рачунарска анализа структура на високим учестаностима. Квазиоптика. Простирање Гаусовог снопа. Геометријска оптика и геометријска теорија дифракције. Терахерц технологија и апликације у развоју.
Садржај практичне наставе Пројектовање милиметарских кола у модерним CAD алатима. Нумеричка анализа компоненти кола и система у милиметарском опсегу. Пројекти студената.
Литература
1E. Carey and S. Lidholm, Millimeter-wave integrated circuits, Springer, 2005.
2V. E. Lyubchenko, The science and technology of millimetre waves components and devices, Taylor and Francis, 2002.
3T. Teshirogi and T. Yoneyama, Modern millimeter-wave technologies, Ios Press, 2000.
4P. F. Goldsmith, Quasioptical Systems: Gaussian Beam Quasioptical Propagation and Applications, IEEE Press/Chapman & HdI Publishers, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања и аудиторне вежбе са вежбама пројектовања помоћу рачунара.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 20
Семинари 0