Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултиваријабилни системи управљања
Акроним МС1МСУ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) ас. Александра Марјановић
ас. мр Сања Вујновић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања за објекте управљања са једним улазом и једним излазом).
Циљ предмета Упознавање студената са номиналним особинама мултиваријабилних система, анализом стабилности и перформанси система затворене спреге и пројектовања мултиваријабилних система управљања према номиналним спецификацијама.
Исход предмета Студенти су способни да: креирају и анализирају номиналне особине мултиваријабилних линеарних система, специфицирају захтеве за перформансе, пројектују конвенционалне мултиваријабилне линеарне законе управљaња, анализирају остварене перформансе и стабилност система затворене спреге у временском и фреквенцијском домену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Обнављање елемената моноваријабилне анализе и пројектовања управљања. Појачање, полови, нуле. Интерконекције. Стабилност и перформансе система затворене спреге. Интеракције и низ релативних појачања РГА. Децентрализовано управљање. Декуплујуће управљање. Хбесконачно оптимално управљање.
Садржај практичне наставе Примена рачунарске анализе и симулација у проблемима испитивања особина и пројектовања мултиваријабилних система управљања.
Литература
1J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
2K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 50 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0