Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе soft-computing-а
Акроним МС1МСЦ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Жељко Ђуровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Предраг Тадић
ас. Александра Марјановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да студенти овладају техникама пројектовања неуралних мрежа, фази система и генетских алгоритама, са основним циљем њихове примене у решавању проблема управљања системима, обраде сигнала и препознавања облика.
Исход предмета Студенти треба да овладају вештинама да сходно природи проблема који решавају, изврше избор одговарајуће soft-computing технике; дефинишу неопходна априорна знања, генеришу или прибаве одговарајући обучавајући скуп за обуку алгоритма; изврше избор одговарајућих контролних параметара, испројектују алгоритам и изврше његову евалуацију.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Структура генетских алгоритам; Поступак селекције, укрштања, мутације; Примена у оптимизацији критеријумских функција са ограничењем; Проблем трговачког путника; Фази скупови; Фази операције; Фази алгоритми; Пројектовање фази експертских система; Појам неуралних мрежа; Подела неуралних мрежа; Метод пропагације грешке уназад; Примена неуралних мрежа; Асоцијативне меморије.
Садржај практичне наставе Пројектовање конкретног фази-експертског система; Решавање задатог оптимизационог проблема применом методе генетског алгоритма; Решавање конкретног управљачког проблема применом неуралних мрежа
Литература
1C. Lin, C. Lee, Neural Fuzzy Systems, Prentice Hall, 1995
2L. Fortuna, G. Rizzoto et al., Soft computing, Springer, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања и практичан лабораторијски рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 60
Практична настава 40 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0