Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултипроцесорски системи
Акроним МС1МПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Рачунарска техника и информатика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Јован Ђорђевић
проф. др Мило Томашевић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Мишић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Марко Мишић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са основним концептима паралелних рачунарских система и принципа паралелног програмирања. Детаљно упознавање са архитектурама мултипроцесорских система са заједничком меморијом.
Исход предмета Овај предмет треба да оспособи студента да разуме пројектне одлуке у области паралелних система, да користи симулаторе за евалуацију ових одлука, као и да практично примењује принципе паралелног програмирања коришћењем различитих паралелних програмских модела.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Трендови апликација, технологије и архитектура. Паралелни програмски модели (заједничка меморија, слање порука и паралелизам података). Мултипроцесори са заједничком меморијом: УМА и НУМА системи. Кохеренција приватних кеш меморија. Дистрибуирани, централизовани и хијерархијски системи и протоколи. Програмирање општих апликација на графичким процесорима (пример, ЦУДА)
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе, коришћење симулатора паралелних система.
Литература
1Parallel Computer Architecture (A HW/SW Approach), Culler, Singh, Gupta, Morgan Kaufmann, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2 1
Методе извођења наставе предавања, аудиторне вежбе, лабораторијске вежбе, домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 35 Писмени испит 65
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми
Семинари 0