Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мултимедијалне телекомуникације
Акроним МС1ММТ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Драјић
проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Драјић
проф. др Милан Бјелица
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са техникама формирања, компресије и преноса мултимедијалних садржаја.
Исход предмета Стицање знања неопходних за анализу и моделовање саобраћаја у мултимедијалним телекомуникационим системима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Мултимедијални (ММ) сигнали. Преглед компресионих стандарда. Мултимедија и видео/аудио технологије. Пренос ММ, телевизијских и аудио садржаја. Стандарди за пренос. Телекомуникационе мреже нове генерације - ММ сервиси. Анализа саобраћаја у мрежама са ММ сервисима. Моделовање саобраћаја.
Садржај практичне наставе Вежбе се изводе на рачунару - израдом програма за анализу и моделовање телекомуникационог саобраћаја мултимедијалног типа.
Литература
1T. A. Wysocki, B. Honary, B. J. Wysocki (Eds), Signal Processing for Telecommunications and Multimedia, Springer, 2005
2O. Sheluhin, S. Smolskiy, A. Osin, Self-Similar Processes in Telecommunications, Wiley, 2007.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе предавања и вежбе на рачунару
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0