Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Математичко моделовање и рачунарска симулација термичких процеса
Акроним МС1ММР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Зоран Радаковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета Термички процеси у електроенергетици
Циљ предмета Примена савремених рачунарских техника на решавање практичних термичких проблема у електротехници.
Исход предмета Напредне технике моделовања термичких процеса. Илустрација савремених метода за решавање термичких проблема и примена метода у самосталном раду студената.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање нестационарних нелинеарних термичких проблема у електроенергетици. Прорачунске методе из праксе засноване на упрошћењима. Практична потреба и ефекти примене тачних прорачуна. Теоријске основе на којима су базирани савремени рачунарски симулациони програми и програми базирани на методи коначних елемената.
Садржај практичне наставе Нумерички примери, презентације софтвера и самостална израда модела и извршење прорачуна на рачунару.
Литература
1F.P.Incropera, D.P.DeWitt: "Fundamentals of heat and mass transfer", John Wiley&Sons, Fifth edition, 2002
2M. A. Bhatti: "Fundamental Finite Elements Analysis ans d Applications", John Wiley&Sons, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, демонстрација софтвера, нумеричке вежбе, самостални рад студената.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0