Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање микроелектронских направа
Акроним МС1ММН
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Петричевић
доц. др Владимир Арсоски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Владимир Арсоски
доц. др Немања Чукарић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Од студената се очекује да кроз израду пројеката примене знање са предавања на конкретним проблемима микроелектронских направа. Потенцијални исход би укључивао и публиковање радова у домаћим и међународним часописима.
Исход предмета Студент је оспособљен да имплементира модел микроелектронске направе на адекватном нивоу детаља који обезбеђује коректан резултат симулације. Студент је информисан о CAD/CAE софтверу на тржишту и његовим компаративним предностима.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Моделовање микроелектронских направа на више нивоа. Компаративна анализа микро и макро модела и разлика у резултатима симулације. Моделовање сложених оптоелектронских направа на микроелектронском нивоу. Моделовање произвољних аналогних направа. Симулација електронских кола у комбинованом сигналу. Моделовање ожичења на нивоу интегрисаних кола и штампане плоче.
Садржај практичне наставе израда пројеката и оформљење научних радова
Литература
1S.Selberherr, "Analysis and Simulation of Semiconductor Devices". Springer-Verlag, Wien, 1985.год.
2Р.Рамовић, "Анализа и моделовање попупроводничких направа", (скрипта), ауторско издање, Београд, 1993.год.
3Р.Рамовић, Р. Шашић, "Анализа и моделовање униполарних транзистора малих димензија", Dineh, Београд, 1999.год.
4D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.год.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Практична настава на софтверским пакетима, израда самосталних пројеката, презентација пројеката.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0