Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделовање и симулација електромагнетских поља
Акроним МС1МИС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Микроталасна техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Бранко Колунџија
доц. др Миодраг Тасић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Миодраг Тасић
ас. мс Александра Крнета
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Циљ предмета је да упозна студенте са основним нумеричким методама за моделовање и симулацију електромагнетских поља.
Исход предмета Познавање основних нумеричких метода за моделовање и симулацију електромагнетских поља. Обученост да се нумеричке методе примене за електромагнетско моделовање једноставних инжењерских проблема. Способност да се изабере оптималан комерцијални софтвер.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Приближно решавање интегралних једначина поља. Метод подешавања у тачкама. Метод најмањег квадратног одступања. Rayleigh-Ritz-ов метод. Галеркинов метод. Метод момената (MoM). Избор фукција базиса и тест функција. Aдаптивни методи. Приближно решавање диференцијалних једначина поља. Метод коначних разлика (FDM). Итеративни поступци. Метод коначних елемената (FEM).
Садржај практичне наставе Решавање једноставних елктромагнетских проблема коришћењем различитих нумеричких метода. Програмирање метода у једном од следећих окружења: Matlab-u, Mathematica, C/C++, Fortran.
Литература
1B.M. Коlundžija, A.R. Djordjević: Electromagnetic modeling of composite mettalic and dielectric structures, Boston, Artech House 2002.
2R.F. Harrington: Field computation by moment methods, New York, Macmillan, 1968, reprinted by New York: IEEE Press, 1993.
3P.P. Silvester, R.L. Ferrari: Finite element for electrical engineers, 3rd ed., New York: Cambridge University Press, 1996.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе извођења наставе Предавања и вежбе
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 70 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0