Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Мониторинг и дијагностика високонапонских постројења
Акроним МС1МИД
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Златан Стојковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Зоран Стојановић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Упознавање студената са најважнијим методима мониторинга и дијагностике елемената високонапонских постројења. Упоређење постојећих и новоформираних поступака за мониторинг и дијагностику.
Исход предмета Оспособљавање студената за избор одговарајућих метода и техника за одређивање стварног стања високонапонске опреме и система, неопходних за њихово поуздано коришћење и управљање ресурсима
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Увод. Преглед мониторинга стања. Добит од мониторинга стања. Мониторинг високонапонске опреме: које параметре би требало надзирати? Континуални или периодични мониторинг. Информације неопходне за поуздано коришћење високонапонске опреме и управљање ресурсима. Термовизијски поступак.
Садржај практичне наставе Примери мерења парцијалних пражњења. Интелигентни системи за мониторинг и дијагностику. Карактеристике. Примери. Напредни дијагностички методи, софтверски алати и примери примене у мониторингу и дијагностици стања надземних водова.
Литература
1H.M.Ryan, “High voltage engineering and testing”, 2nd Edition, IEE Publishing London, p.728, 2001.
2A. Haddad and D.F. Warne, “Advances in high voltage engineering”, IEE Publishing London, p.647, 2004.
3CIGRE Brochure No.167, Working Group 13.09, “User guide for the application of monitoring and diagnostic techniques for switching equipment for rated voltages of 72.5 kV and above”, Paris, 2000.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми. Вежбе обухватају решавање задатака, мерења у лабораторији или на терену и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 60
Практична настава 10 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 20