Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Медицинска информатика
Акроним МС1МИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Марко Барјактаровић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нема
Циљ предмета Програм предмета МИ упознаје студенте са основним принципима систематског и стандардизованог формирања и коришћења релевантних информација у здравству.
Исход предмета Оспособљава студенте за коришћење нових технологија у медицинској информатици: формирање електронског здравственог картона, приступ информацијама, претраживање и проналажење жељене информације, обезбеђивање приватности, сигурности и заштите информација.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Биомедицински подаци и сигнали. Електронски здравствени картон. Обрада и стандардизација медицинских информација. Архивирање података. Базе података и претраживање информација. Институциони информациони системи: болнички, радиолошки, фармаколошки информациони систем. Успостављање медицинске информатичке мреже. Предности коришћења медицинске информатичке мреже.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе и вежбе уз примену рачунара, где се добијају практична знања о медицинској информатици.
Литература
1http://www.centc251.org
2http://isotc.iso.ch/livelink/
3http://medical.nema.org/dicom.html
4Paul Taylor, From Patient Data to Medical Knowledge, Blackwell Publishing Ltd, 2006
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе, домаћи задаци и семинарски рад-пројекат.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 30
Колоквијуми 30
Семинари 0