Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе нелинеарне регулације
Акроним МС1МЕР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Александар Ракић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети: Системи аутоматског управљања 1 (ОС3СА1) и Системи аутоматског управљања 2 (ОС3СА2) или њима еквивалентни предмети (анализа и пројектовање линеарних система управљања).
Циљ предмета Упознавање студената са напредним концептима нелинеарног управљања.
Усвајање математичког апарата и адекватних егзактних метода за анализу и пројектовање нелинеарних система управљања.
Оспособљавање студената за проучавање нелинеарних феномена у системима, те коришћење стечених знања у егзактном моделовању, конвенционалном нелинеарном управљању и фази управљању високих перформанси.
Исход предмета Студенти су способни да: креирају нелинеарне моделе објeката управљања, спроведу пројектовање нелинеарних закона управљања неком од усвојених напредних метода, анализирају остварене особине система затворене спреге.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Преглед метода нелинеарне анализе. Јакобијан линеаризација и пројектовање линеарног управљања. Методе егзактне линеаризације од улаза до излаза и од улаза до стања. Клизно управљање. Увод у фази логику. Управљање базирано на фази знању (ФКБЦ): структуре и параметри пројектовања. Интуитивни приступ пројектовању ФКБЦ. Фазификација конвенционалног управљања. ФКБЦ ПИД типа.
Садржај практичне наставе Рачунарски подржана анализа и пројектовање нелинеарних система управљања.
Симулациона анализа пројектованих система затворене спреге.
Литература
1T.Б. Петровић, A.Ж. Ракић: Нелинеарни динамички системи (у припреми)., T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nonlinear Dynamic Systems (in preparation).
2H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
3J. J. E. Slotine, W. Li: Applied Nonlinear Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1991.
4M. Vidyasagar: Nonlinear Systems Analysis, Prentice-Hall, New Jersey, 1993.
5K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе. У току предавања, студенти раде и бране пројектне задатке, који доносе испитне поене.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 50 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0