Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Моделирање биофизичких система
Акроним МС1МБС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) др Дејан Поповић
др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов ОС3ССО или ОФ3ССО, ОС3АЕС или ОФ3АЕС
Циљ предмета Усавршавање знања у домену моделирарања биофизичких и биомедицинских процеса на основу претходних знања у домену биомедицинског инжењерства.
Припрема студената за пројектовање сложених система намењених биомедицинским апликацијама.
Исход предмета Пoложен испит и одбрањен пројекат. Спремност за решавање проблема у домену моделирања биофизичких процеса.
Обученост за разумевање комплексних живих система и њихову различитост у односу на вештачке системе.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физички и математички модели биомедицинских процеса и појава. Моделирање једно и више компартментниских система. Моделирање кардиоваскуларног система. Моделирање меаболичких процеса. Моделирање преношења акционих потенцијала. МОделирање расподеле електричног пља у ткиву. Моделирање покрета. Black box моделирање са примиерима.
Садржај практичне наставе Моделирање биофизичких система са реалним системима и рачунарске симулације.
Литература
1Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag.
2Dunn S, Constantinides A, Moghe PV, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2005, Academic Press.
3Bronzino ЈD (еd.) The Biomedical Engineering Handbook, 2006, Third Edition - 3 Volume Set, (Biomedical Engineering Handbook, Third Edition), CRC PRess.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања и рад у рачунарској лабораторији. Мерења у циљу прикупљања података за симулације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 40
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 60
Колоквијуми 0
Семинари 0