Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Методе анализе електрофизиолошких сигнала
Акроним МС1МАЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) др Мирјана Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положени предмети биомедицинског инжењерства
Циљ предмета Примена савремених рачунарских метода обраде и анализе сигнала на физиолошке сигналe у циљу дијагностике и аутоматске дијагностике.
Исход предмета Способност примене савремених рачунарских метода: у анализи електрофизиолошких сигнала у истраживању и у клилничким условима; као и у обради сигнала у циљу дијагностике и аутоматске дијагностике
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Динамичке карктеристике електрофизиолошких (ЕФ) сигнала. Примена Fourier-ове и Laplace-ве трансформације у анализи ЕФ сигнала. Корелација, крос-корелација и аутокорелација. Дигитални филтри и прозорске функције у анализи ЕФ сигнала. Примена Z-трансформације на ЕФ сигнале. Адаптивни филтри. Модел и естимација стања. Анализа временских серија. Примена PCA анализе и технике «таласића» на ЕФ сигнале.
Садржај практичне наставе Aнализа биолошких сигнала применом MatLab програма
Литература
1SM Dunn, A Constantinides, PV Moghe, Numerical Methods in Biomedical Engineering, 2006, Elsevier
2Cohen, Biomedical signal processing I i II, 2000, CRC Press
3Ljubisavljevic M, Popovic M. Data acquisition, processing and storage. In: Windhorst U, Johansson H (eds.) Modern techniques in neuroscience, 1999, Springer-Verlag, Chapter 45, pp. 1277-1309
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе са консултацијама, самосталне вежбе, примена конкретних метода на конкретним сигналима
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 30 Усмени испит 0
Пројекти 10
Колоквијуми 30
Семинари 0