Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Лабораторијске вежбе из енергетских претварача и погона
Акроним МС1ЛВЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Енергетски претварачи и погони
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Лепосава Ристић
проф. др Зоран Лазаревић
проф. др Слободан Вукосавић
проф. др Зоран Радаковић
доц. др Милан Бебић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) мс Драган Михић
доц. др Младен Терзић
ас. мс Никола Попов
ас. мс Милош Јечменица
доц. др Милан Бебић
доц. др Лепосава Ристић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Завршене студије на енергетском одсеку.
Циљ предмета Стицање вишег степена знања у технологији испитивања ел. машина, претварача, погона и електричних пећи, која се доминантно изводе у фабричким условима или на терену у циљу дијагностике или провере параметара електричних машина и трансформатора, сагласно важећим стандардима. Основна знања и вештине у дигиталном управљању претварачима и погонима као и дигиталном управљању кретањем.
Исход предмета Овладавање сложеним техникама испитивања, посебно употребом сложених и софистицираних уређаја за мерења на терену или у лабораторији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Дијагностичка испитивања на терену. Пријемна испитивања, периодична испитивања и испитивања после хаварија. Примена лабораторијског симулатора оптерећења за испитивање перформанси погона у условима сличним реалним. Практична искуства у конципирању, пројектовању и коришћењу система за дигитализацију мерних сигнала.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе, рад у оквиру два од изборна четири блока вежбања. Извођење сложених испитивања на моделима у лабораторијама и на терену према могућности: фабрици МИНЕЛ, хидроелектранама, термоелектранама, производним и ремонтним фирмама. Извођење испитивања на лабораторијском симулатору оптерећења.
Литература
1М. Петровић: Испитивање ел. машина, уџбеник
2Р. Радосављевић: Упутства за вежбе у лаб за ел. машине, скрипта
3З. Радаковић, М. Јовановић: "Збирка задатака из електротермије са приручником за лабораторијске вежбе", Електротехнички факултет, друго издање, 1995, Problems in Electrical heating and laboratory exercises
4Лабораторијски симулатор оптерећења – упутство за коришћење у електронској форми доступно студентима на сајту www.pogoni.etf.rs
5S. N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2012
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Упутства за организацију испитивања, рад у лабораторији, фабрици и електрани према могућностима, израда протокола о испитивањима и оцена успешности испитивања
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 10 Писмени испит 0
Практична настава 50 Усмени испит 40
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 0