Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Ласери и њихова примена
Акроним МС1ЛИП
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање са карактеристикама зрачења појединих типова ласера и могућностима њихове примене.
Исход предмета Познавање карактеристика зрачења појединих типова ласера у погледу снаге, таласне дужине и режима рада, а у зависности од њихове конструкције, познавање могућности примене ласера у различитим областима технологије и науке, способност одабира најпогоднијих параметара ласерског зрачења за поједину примену.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Типови ласерских резонатора и њихова стабилност. Активни материјали, једначине баланса снаге, прорачун излазне снаге. Прелазни процеси. Најчешћи гасовити, течни, чврстотелни и полупроводнички ласери и карактеристике њиховог зрачења. Најважније примене поједних типова ласера у научним истраживањима, мерењима, обради материјала, телекомуникацијама и медицини.
Садржај практичне наставе Практично упознавање са појединим типовима ласера и демонстрација неких примена.
Литература
1Photonics: Optical Electronics in Modern Communications, Amnon Yariv and Pochi Yeh, Oxford University Press, USA; 6 edition (January 26, 2006)
2Laser Engineering, Kelin J. Kuhn, Prentice Hall; 1 edition (December 14, 1997)
3Laser Material Processing, William M. Steen, Springer; 4th ed. edition (September 7, 2010)
4Laser-Tissue Interactions: Fundamentals and Applications, Markolf H. Niemz, Springer; 3rd edition (October 11, 2007)
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4 0
Методе извођења наставе Предавања, семинари, студентске презентације, лабораторијске вежбе и демонстрације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 30 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 20
Колоквијуми 0
Семинари 0