Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Линеарна електроника
Акроним МС1ЛЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Савић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Горан Савић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Праћен предмет: Системи аутоматског управљања (OE3SAU)
Циљ предмета Оспособљавање студената да анализирају и пројектују линеарна електронска кола; да изаберу адекватну структуру кола; да измене и прилагоде почетни пројекат у циљу задовољавања пројектних спецификација.
Исход предмета Студенти владају инжењерским знањем и вештинама неопходним за пројектовање линеарних електронских кола.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Стабилност. Геометријско место коренова. Утицај фазне маргине на карактеристике појачавача са повратном спрегом. Компензације. Карактеристике реалног операционог појачавача (OP). Слурејт. Пројектовање двостепеног CMOS OP. Струјни преносници. "Current feedback" ОР. Аналогни филтри. Габарити филтра, трансформације учестаности, апроксимације. Синтеза пасивних кола. Активне реализације филтара.
Садржај практичне наставе Лаб. Вежбе: Стабилност појачавача са повратном спрегом. Компензација у колу повратне спреге. Компензација операционих појачавача. Симулација и мерење активних филтара са једним ОP. Испитивање и примена “Current feedback” појачавача. Синтеза филтара употребом програма MATLAB и NUHERTZ FILTER.
Пројекти: Двостепени CMOS појачавач. "Log-domain" филтар.
Литература
1Gray, Hurst, Lewis, Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4 th Ed., Wiley, 2001.
2Б. Раковић, Електроника – линеарна интегрисана кола, Грађевинска књига, Београд 1983
3Ј. Поповић, Ж. Алексић, ЛИНЕАРНА ЕЛЕКТРОНИКА - Збирка решених проблема, ауторско издање, 2004.
4Белешке за предавања постављене на wеб страни предмета.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе Предавања и вежбе: усмено излагање уз помоћ "Powerpoint"презентације, дискусија, одговори на питања.
Лаб. Вежбе: Практичан рад и мерења у лабораторији, под надзором дежурног асистента.
Пројекти: Самосталан рад, консултације, одбрана пројекта.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 35
Практична настава 18 Усмени испит 0
Пројекти 12
Колоквијуми 35
Семинари 0