Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Линеарна алгебра
Акроним МС1ЛА
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Примењена математика
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Марија Рашајски
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Тамара Коледин
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Математичко образовање на нивоу основних студија електротехнике и рачунарства.
Циљ предмета Упознавање студената са теоријом линеарне алгебре и њеним применама у електротехници и рачунарству.
Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да примењују идеје и методе линеарне алгебре у електротехници и рачунарству.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Векторски простори, основни појмови, потпростори. Линеарни оператори на векторским просторима. Инваријантни потпростори, сопствени вектори и сопствене вредности линеарног оператора. Унитарни векторски простори. Линеарни оператори на унитарним просторима. Функционеле на векторским просторима.
Садржај практичне наставе Одговарајући задаци из наведених области теоријске наставе.
Литература
1Ј. Кечкић: Алгебра 1, елементи линеарне алгебре и теорије полинома. Привредни преглед, Београд 1973.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 70
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 0
Семинари 30