Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Компјутерска визија
Акроним МС1КВ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Сигнали и системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Вељко Папић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Вељко Папић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Дигитална обрада слике (ОС4ДОС, МС1ДОС), Препознавање облика (ОС4ПО, МС1ПО)
Циљ предмета Циљ курса је да се студенти упознају са модерним правцима развоја компјутерске и машинске визије која има изразити тренд у свету у последње две деценије. Студенти ће бити упознати са основама формирања слике, осoбинама карактеристичних обележја у слици, проблемима стереовизије, препознавањем објеката у слици или видео секвенци и рачунарским алатима који се за то користе.
Исход предмета Након завршетка курса, студенти ће бити способни да самостално решавају проблеме који се односе на дигиталну обраду слике, праћење и препознавање објеката у видео секвенци и биће упознати са могућностима примене у системима за надгледање, модерним системима за праћење особа и објеката, медицини, телевизији, професионалној фотографији итд.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни принципи формирања слике, боја, филтери и пирамиде слика, локална обележја, панорамско слагање фотографија, перспективне пројекције, стереовизија, препознавање објеката у слици, препознавње лица, претраживање великих база слика итд.
Садржај практичне наставе Коришћење програмског пакета Матлаб, односно његових специфичних алата за дигиталну обраду слике и компјутерску визију у решавању различитих проблема везаних за научне, истраживачке, медицинске и комерцијалне апликације.
Литература
1Computer Vision: Algorithms and Applications, Richard Szeliski, Springer, 2010
2Computer Vision: A Modern Approach, David Forsyth and Jean Ponce, Prentice Hall, 2003
3Computer Vision, Linda Shapiro, George Stockman, Prentice Hall, 2001
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 0 2
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова вежби на рачунарима + 15 часова самосталног рада на рачунару
Укупно 60 сати самосталног рада за савлађивање материјала са предавања и бежби + 30 сати за израду домаћег задатка + 30 сати припреме за испит
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 20 Усмени испит 30
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0