Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета М2М Комуникациони системи
Акроним МС1КС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Дејан Драјић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Дејан Драјић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са актуелним технологијама и стањем истраживања у области дизајна интелигентних објеката. Упознавање студената са платформама за динамичку интеграцију и управљање интелигентним објектима.Оспособљавање студената за разумевање принципа умрежавања и интеграције интелигентних објеката у комуникационе мреже.
Исход предмета Након положеног испита студенти ће бити оспособљени да:
- Учествују у дизајнирању и примени интелигентних објеката
- Учествују у интеграцији М2М интелигентних објеката у мобилне комуникационе системе
- Користе постојеће платформе за експериметисања
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Definicija inteligentnih objekata i njihove primene.Pregled istraživačkih aktivnosti.M2M komunikacije i primena.Integracija M2M inteligentnih objekata u mobilne komunikacione sisteme.Uticaj M2M servisa na mobilne komunikacione sisteme.Analiza M2M platformi.Operativni sistemi. Pregled komunikacionih protokola za interakciju sa inteligentnim objektima i kooperaciju inteligentnih objekata
Садржај практичне наставе Употреба мобилних телефона за интеракцију са околином („participatory sensing“) . Преглед мобилних комуникационих уређаја (Андроид, Ј2МЕ и иФоне).Програмирање андроид апликација. Мобилни телефон као гејтвеј. Комуникација преко мобилне мреже.
Литература
1David Boswarthick, Omar Elloumi, Olivier Hersent: "M2M Communications, A System Approach", John Wiley & Sons Ltd, 2012
2Uckelmann, Dieter; Harrisson, Mark; Michahelles, Florian, eds (2011). "An Architectural Approach Towards the Future Internet of Things". Architecting the Internet of Things, Berlin, Germany: Springer. p. 8.
33ГПП препоруке посвећене стандардизацији М2М комуникација: 3ГПП ТС 23 888, 3ГПП ТС 22 368, 3GPP recommendations for M2M communications: 3GPP TS 23 888, 3GPP TS 23 368
4Документација и извештаји са ФП7 пројеката: http://www.future-internet.eu/activities/fp7-projects.html, Reports and deliverables from FP/ projects: http://www.future-internet.eu/activities/fp7-projects.html
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, вежбе, лабораторијске вежбе, израда самостaлног пројекта
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 20 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 0