Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Когнитивни радио
Акроним МС1КР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Системско инжењерство и радио комуникације
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Мирјана Симић Пејовић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов
Циљ предмета Упознавање студената са принципима когнитивног радија, новим начином размишљања и истраживања у области радио комуникација. Нове генерације радио система усмерене су ка задовољењу нарастајућих захтева за бежичним приступом високог протока кроз боље управљање ресурсима. У оквиру курса студенти ће упознати могућности бољег приступа и ефикаснијег коришћења спектра.
Исход предмета На крају курса студенти ће бити способни да:
- упознају нови начин размишљања и истраживања у области радио комуникација - когнитивни радио
- упознају технике бољег приступа и ефикаснијег коришћења ресурса, посебно спектра, у комбинацији са технологијом електронског учења у области радија
- сагледају будуће правце развоја радио комуникација кроз примену когнитивности у области радија.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе - Радио еволуција ка когнитивном радију
- Идеални и реални когнитивни радио
- Структура когнитивног радија: компоненте и њјихове функције, когнитивни циклус, хијерархија закључивања (алгоритамска имплементација когнитивности)
- Мултидимензионални спектрални простор и технике анализе заузетости спектра
- Динамичко управљање спектром.
Садржај практичне наставе Решавање проблема коегзистенције примарних и секундарних корисника у когнитивном радију кроз рачунске примере.
Литература
1Joseph Mitola III, “Software radio architecture: object-oriented approaches to wireless systems engineering”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-38492-5, New York, 2000.
2Jeffrey H. Reed, “Software radio: a modern approach to radio engineering”, Prentice Hall PTR, ISBN 0-13-081158-0, New Jersey, 2002.
3Joseph Mitola III, “Cognitive radio architecture: The Engineering Foundations of Radio XML”, John Wiley & Sons, ISBN 0-471-74244-9, New Jersey, 2006.
4Bruce A. Fette, “Cognitive radio technology”, Elsevier Inc, ISBN 0-7506-7952-2, Burlington, 2006.
5Ekram Hossain, Dusit Niyato, Zhu Han, “Dynamic Spectrum Access and Management in Cognitive Radio Networks”, Cambridge University Press, ISBN 978-0-511-58032-1, New York, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, рачунске вежбе, колоквијуми, испити.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 50
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 0
Колоквијуми 50
Семинари 0