Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Клиничко инжењерство
Акроним МС1КЛИ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) др Дејан Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милица Јанковић
доц. др Надица Миљковић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов ОС3ССО или ОФ3ССО, ОС3АЕС или ОФ3АЕС,
не може да се бира ако је положен испит ОС4КЛИ или ОФ4КЛИ
Циљ предмета Упознавање са методама дијагностике у клиничким условима. Упознавање са специфичностима рада у клиничком окружењу у неинвазивној дијагностици. Упознавање са медицинском технологијом за примене у клиници.
Исход предмета Положен испит и урађен пројекат. Савладане технике мерења параметара везаних за кардиоваскуларни и дисајни систем, основне технике медицинског сликања и основне технике терапија
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Мерења у васкуларном систему (притисак, проток). Мерење телесне температуре. Анализа концентрације гасова у крви. Анализа састава телесних течности. Тестирање плућних функција (запремина, брзина протока ваздуха). Дијагностика на бази тонова који потичу из тела. Плетизмографија. Дијагностика применом ултразвука. Ласер за клиничке примене. Ендоскопија. Основе медицинског сликања.
Садржај практичне наставе Лабораторијски рад и практични пројекат развоја и тестирања клиничког апарата и његове примене.
Литература
1David Yadin "Clinical Engineering (Principles and Applications in Engineering)", BMET Viki, David Yadin "Clinical Engineering (Principles and Applications in Engineering)", BMET Viki
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 2
Методе извођења наставе Предавања, индивидуални рад у Лабораторији, Посете клиникама
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 40
Колоквијуми 30
Семинари 0