Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Квалитет електричне енергије
Акроним МС1КЕЕ
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроенергетски системи
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Предраг Стефанов
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Горан Добрић
Наставник/сарадник (за ДОН) доц. др Жељко Ђуришић
доц. др Горан Добрић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов нема
Циљ предмета Упознавање и спецификација проблема квалитета електричне енергије, њихових извора и ефеката.
Дефинисање показатеља квалитета напона, струје, снаге и учестаности.
Упознавање мера и уређаја за корекцију амплитудских и таласних изобличења напона.
Исход предмета Оспособљавање студената за надзор квалитета електричне енергије и евалуацију перформанси рада електроенергетског система.
Оспособљавање студената за дефинисање, избор и примену адекватних мера за решавање проблема квалитета електричне енергије.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Основни показатељи квалитета електричне енергије. Стандарди и норме из области квалитета електричне енергије.
Варијација учестаности.
Варијације амплитуде напона. Фликери. Асиметерије напона.
Таласна изобличења. Хармоници. Интерхармоници.
Решавање проблема квалитета електричне енергије.
Садржај практичне наставе Анализа могућности примене комерцијалних и оригиналних мерних уређаја.
Анализа резултата мерења уз преглед расположивих стандарда. Дефинисање мера за елиминацију нежељених феномена везаних за квалитет електричне енергије. Синтеза компензатора.
Литература
1М. Ћаловић, А. Сарић и П. Стефанов, Експлоатација електроенергетских система у условима слободног тржишта, Технички факултет, Чачак, 2005.
2R. Dugan, M. McGranaghan, S. Santoso and H. Beaty, Electrical Power Systems Quality, McGraw-Hill, USA, 2004.
3M. Bollen, I. Yu-Hua Gu, Signal Processing of Power Quality Disturbances, IEEE Press, J. Wiley & Sons, USA, 2006.
4R. S. Vedam, M. S. Sarma, Power Quality, VAR Compensation in Power Systems, CRC Press, USA, 2009.
5J. Schalabbach, D. Blume and T. Stephanblome, Voltage Quality in Electrical Power Systems, IEE, London, UK, 2001.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
2 1 1
Методе извођења наставе Класична предавања и предавања у електронској форми.
Вежбе обухватају решавање задатака, мерења у лаобораторији и симулације на рачунару.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 0
Практична настава 25 Усмени испит 50
Пројекти 25
Колоквијуми 0
Семинари 0