Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Комуникација човек-рачунар
Акроним МС1КЧР
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Аудио и видео технологије
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Слободан Јовичић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Слободан Јовичић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Положен испит из предмета - Обрада говорног сигнала, или објављен бар један рад из области обраде говорног сигнала.
Циљ предмета Упознавање студената са техникама синтезе и препознавања говора и елементима разумевања говорног језика у комуникацији човек-рачунар.
Исход предмета Стварање предзнања за израду мастер рада.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Разумевање говорног језика: процесирање природног језика (NLP), дијалошке структуре; синтеза говора: TTS системи, синтеза на бази правила, синтеза спајањем сегмената, генерисање прозодије; технике препознавања говора: DTW, HMM, ANN; методе препознавања говора, говорника и језика; комуникација човек-рачунар: менаџмент дијалога, превођење са говора на говор, аудио-визуелна говорна комуникација.
Садржај практичне наставе Примена различитих софтверских алата у обради говорног сигнала и разрада усвојених теоријских и практичних знања кроз семинаре и/или пројекте.
Литература
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања (консултације), израда семинарског рада и/или учешће у пројектима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 20 Писмени испит 0
Практична настава 0 Усмени испит 30
Пројекти 30
Колоквијуми 0
Семинари 20