Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Интерфејси PC рачунара
Акроним МС1ИПС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Електроника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) доц. др Иван Поповић
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Завршене редовне студије електротехнике и рачунарства
Циљ предмета Циљ курса је упознавање студената са основним појмовима и концептима преноса података који се срећу код рачунарских система. Анализирају се стандардни интерфејси, комуникациони протоколи и модели мрежне комуникације. Студенти се упознају са интегрисаним комуникационим контролерима и начинима њиховог повезивања, као и примерима специфичних индустријских и бежичних комуникационих интерфејса.
Исход предмета Oспособљавање за пројектовање и развој различитих типова комуникационих технологија за разноврсне примене у сложеним системима и рачунарским мрежама.
Оспособљавање за развој и имплементацију комуникационих протокола, специфичних формата и механизама комуникације који се срећу код индустријских комуникационих интерфејса.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Појмови и концепти преноса података, класификација интерфејса. УСБ интерфејс, елементи трансфера, стања магистрале, формати пакета. Етернет интерфејс, основне функције. Модели мрежне комуникације, ТЦП/ИП и ОСИ модел. Стандардни протоколи и технологије мрежне комуникације. Бежични комуникациони интерфејси, механизми приступа, протоколи комуникације. Примери индустријских комуникационих протокола.
Садржај практичне наставе Кроз рад на конкретним истраживачким и развојним пројектима.
Литература
1Белешке са предавања су доступне преко веб странице предмета, Teaching notes available at web site of department/course
2Wayne Wolf, “High-Performance Embedded Computing: Architectures, Applications, and Methodologies”, Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier Inc. San Francisco, USA, 2007.
3USB Serial Bus Rev. 2.0 Specification, April 27, 2000, USB 2.0 Promoter Group, 2855 SW 153rd Drive, Beaverton, OR 97006, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
4
Методе извођења наставе 75 часова предавања, дискусија, истраживачког рада на пројектима, консултација, студентских презентација и колоквијум.
Укупно 75 часова самосталног учења и рада на пројекту, од чега 2 часа недељно у току семестра и приближно 45 часова рада на пројекту и припреме у испитном року.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит
Практична настава 0 Усмени испит 40
Пројекти 30
Колоквијуми 30
Семинари 0