Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Фибероптички сензори
Акроним МС1ФС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Пеђа Михаиловић
проф. др Слободан Петричевић
Наставник/сарадник (за вежбе) проф. др Пеђа Михаиловић
Наставник/сарадник (за ДОН) проф. др Пеђа Михаиловић
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Nema
Циљ предмета Упознавање студента са специјалним оптичким влакнима и другим нестандардним оптичким компонентама које се користе при конструкцији фибероптичких сензора. Упознавање студента са принципима рада, мерним техникама, класификацијом и карактеризацијом фибероптичких сензора. На основу ових знања студент је оспособљен да процени када је оптимално применити фибероптичке сензоре у мерном систему и које.
Исход предмета Познавање савремених фибероптичких сензора.
Познавање мернх метода и принципа мерења који се користе код ових сензора.
Пројектовање и примена фибероптичких сензора у индустрији.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Принципи рада, место и значај фибероптичких сензора. Оптичка влакна, особине и технологија. Мерне технике. Интензитетска модулација. Интерферометријске и полариметријске методе мерења. Гасна спектроскопија. Фибероптички жироскоп. Решетке у оптичким влакнима. Мерење брзине Доплеровим ефектом. Фибероптички сензори у електроенергетским системима.
Садржај практичне наставе Лабораторијске вежбе у којима се студент ради са компонентама фибероптичких сензора. Демонстрација рада фибероптичког сензора струје и магнетског поља на принципу Фарадејевог ефекта. Демонстрација рада ОТДР-а. Демонстрација фибероптичког хидрофона.
Литература
1Jose Miguel Lopez-Higuera: Handbook of optical fiber sensing technology, John Wiley & Sons, Ltd, 2002, England
2J. Dakin, B. Culshaw, Optical Fiber Sensors:Principles and components, Artech House, London, 1988
3Shizhuo Yin: Fiber Optic Sensors, CRC Press, Boca Ration, 2008, USA
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1 1
Методе извођења наставе 45 часова предавања + 15 часова лабораторијских вежби + два домаћа задатка.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 50
Колоквијуми 0
Семинари 20