Почетна

Информације о предмету

Спецификација предмета
Назив предмета Физика медицинског сликања
Акроним МС1ФМС
Студијски програм Електротехника и рачунарство
Модул модул Биомедицински и еколошки инжењеринг
Тип студија мастер академске студије
Наставник (за предавања) проф. др Предраг Маринковић
Наставник/сарадник (за вежбе) доц. др Милош Вујисић
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ 6 Статус предмета изборни
Услов Нeма
Циљ предмета Упознавање студената са проблемима физике медицинског сликања у области нуклеарне медицине и радиологије. У оквиру овог предмета стичу се активна знања која омохућавају студенту да их користи за решавање проблема у оквиру физике медицинског сликања..
Исход предмета Омогућава студентима да могу успешно радити у разним областима медицинског сликања.
Садржај предмета
Садржај теоријске наставе Физика снимања са X-зрацима (стварање, транспорт и детекција). Интеракција зрачења са материјалом. CT бројеви. Транспортна једначина за фотоне и неутроне. Монте Карло методе у транспорту фотона, неутрона, електрона и протона. Упознавање са MCNP програмирањем. Симулација радиографског сниманја. Физика ултразвука (простирање таласа и Доплеров ефекат). Физика нуклеарне магнетне резонанце.
Садржај практичне наставе Аудиторне вежбе и домаћи задаци.
Литература
1William R. Hendee, E. Russel Ritenour, "Medical Imaging Physics", Fourth Edition, Wiley-Liss
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски и истраживачки рад Остали часови
3 1
Методе извођења наставе Предавања, аудиторне вежбе домаћи задаци
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена
Активности у току предавања 0 Писмени испит 30
Практична настава 0 Усмени испит 0
Пројекти 70
Колоквијуми 0
Семинари 0